bodrum escort mersin escort mersin escort mersin escort hacklink sisli escort istanbul escort ataşehir escort sınırsız escort kartal escort escort Antalya temizlik şirketleri Antalya temizlik firmaları konyaaltı ev temizliği Lara ev temizliği Antalya apartman temizliği adana escort sohbet hattı ankara temizlik sohbet mersin escort
الدكتوراة

   أولاً : برنامجالدكتوراة فى الفيزياءعنطريقالبحث :

 أهداف البرنامج:                    

 

                         ‌أ-                 زيادة المعرفة الأكاديمية للطلابوالمهنيين من خلال البحوث العلمية لتحسينالأداءوجودةالخدمات.

           ‌ب-       تطويروتشجيعالتكنولوجياالخاصةبنافيمختلفالمجالات.

            ‌ج-       تسهيل عملية النشر العلمي.

             ‌د-        تشجيعوتوزيعحقائقالبحوثفيمختلفالمجالات.

             ‌ه-       توجيهعلمالفيزياءوتطبيقاتهلتنميةالمجتمعوتطويرالبيئة.

 لغةالبحث : يمكنكتابةالبحثباللغةالعربيةأوالإنجليزيةعلىأنيكونملخصالبحثباللغتين.

 مجالاتالبرنامج :يمنحالقسمدرجةالدكتوراةبالبحثفياحديالمجالاتالتاليةبعدأنيعدالطالببحثاكاملاًيتضمنمساهمةواضحةفيمجاله .

 

أ)علمالمواد:أجهزةرقيقة؛توصيفوتحليلهيكلوأساليبإعداد،ودراسةخصائصالمرونةوالحرارةللموادباستخدام  نبضصديتداخلالتقنيات. إعدادالزجاجوالسيراميك،الموادالمتقدمة،معالتركيزعلىخصائصالمواد،وموادأشباهالموصلات.
ب)فيزياءالإشعاع :fluorescence analysis،تحليلالأشعةالسينية. تحليلالتنشيطالنيوترونيوالحمايةمنالإشعاع.

 

ج)الليزروالبصرياتالكهربائية :دراساتتفاعلالليزرفيوسائلالإعلامالمختلفة؛توليدموجاتالليزرالساندة  وتطبيقاتتكنولوجياالمعلوماتفي  التقييمالغيرمدمر؛الأضرارالتييسببهاالليزرللتجويفالبصريودراساتفيتصوير   ومعالجةالصورمنأحداثتفاعلالليزر،غيرانتطويرأجهزةالاستشعارللأليافالبصرية  تدخلفيتطويرنظامالليزرثلاثيةالأبعاد.

 د)  فيزياءالبلازما.                        

 هـ)تصميموبناءوتطبيقوسائلتركيزالبلازما.

و)  ميكانيكاالموائع.                    

  ز)  الفيزياءالنظرية.

ح)الفيزياءالنووية.  

 ط)فيزياءالحالةالصلبة.


  ثانياً : برنامجالدكتوراةفيالكيمياءبالبحث:

 يمنحهذاالبرنامجدرجةالدكتوراهبالبحثفياحدمجالاتالكيمياءالمختلفة (الكيمياءغيرالعضوية , الكيمياءالفيزيائية , الكيمياءالعضوية , الكيمياءالتحليلية , الكيمياءالصناعية) بعدأنيعدالطالببحثامبتكرافيهإضافةللفكرالإنساني.

 أهدافالبرنامج :

 انطلاقاًمنأهدافالدراساتالعليالجامعةإفريقياالعالميةالمنصوصعليهافيلائحةالدراساتالعليافانهذاالبرنامجيهدفإلي :

 1.      تطويرالبحثالعلميلخدمةأهدافالجامعة.

 2.      إتاحةالفرصللشبابالمسلمينلنيلالدرجاتالعليا.

 3.      تأصيلالعلوموإبرازالمنهجيةالمعرفيةالإسلاميةز

 4.      المساهمةفيالتدريبداخلالسودان.

 5.      الحصولعليالمعرفةاللازمةفيمجالاتالكيمياءالمختلفة.

 6.      الإلمامبطرقالتحليلالكيميائيوالطرقالفيزيوكيميائية.

 7.      معرفةطرقالبحثووسائلجمعالمعلومات.

 8.      معرفةالتخطيطللبحثوتحليلوتقديمالبيانات.

 9.      الاستفادةمنالخاماتالطبيعيةالمحليةفيتوطينالصناعاتالكيميائيةالمختلفة.

 

لغةالدراسةوإعدادالرسالة :

 لغةالدراسةاللغةالعربيةأواللغةالإنجليزية،ويكونعنوانالبحثبالغةالعربيةوالإنجليزية،وتضمالرسالةمستلخصينباللغةالعربية

والإنجليزية

 

ثالثاً : برنامجالدكتوراة فيالرياضيات بالبحث:

يمنحقسمالرياضياتوعلومالحاسوبدرجةالدكتوراهبالبحثفياحديمجالاتالرياضياتالمختلفة

( التحليلعدديالتحليلالداليبحوثالعملياتالتحليلالمركبالتبولوجياالهندسةالتفاضلية )

بعدأنيعدالطالب بحثامبتكرا يحتملعليمساهمةواضحةفيمجاله .

     أهداف البرامج :       

1.      ترقيةالمستويالعلميللطلابفيعلومالرياضيات .

2.      الإسهامفيعمليةالبحثوالنشرالعلمي .

3.      تأهيلأعضاءهيئةتدريسفيتخصصالرياضيات.

4.      إتاحةفرصللدراساتالعليافيالرياضياتللشبابالمسلمينفيإفريقيا .

 لغةالدراسة :

يعدالطالبأطروحةالدكتوراهباللغةالانجليزيةاوالعربيةويكونعنوانالبحثباللغتينالانجليزيةوالعربيةوتضمالرسالةمستخلصالبحثباللغتينالعربيةوالانجليزية .

 

 

رابعاً : دكتوراةالأحياءالدقيقة بالبحث:

علمالأحياءالدقيقةهوالعلمالذييهتمبدراسةالأحياءالدقيقة( البكتيريا- الفيروسات- الفطريات- الطحالبوالطفيليات ) . وهوعلممرتبطبكافةعلومالحياةمنتغذيةووراثةوإمراضوبيئة  وغيرهاومنهذاالمنطلقفانالأحياءالدقيقةمنالمقرراتالمضمنةفيمناهجكلياتالعلومالزراعة،البيطرة،التربية(أحياء) ،المختبراتالطبية،الطب،الصيدلة،الأسنانوجميعالكلياتفيمجالعلومالحياة  ومنهناكانالاهتمامبتوفيرالإمكانياتالبشريةوالمختبريةللتدريسوالبحثفيهذاالمجال.

أهداف البرنامج :    

1.      الحصولعلىالمعرفةالللازمهفيمجالاتالأحياءالدقيقة.

2.      الإلمامبطرقتشخيصالأحياءالدقيقةمعملياَ .

3.      معرفةطرائقالبحثووسائلجمعالمعلومات.

4.      معرفةالتخطيطللبحثوتحليلوتقديمالبيانات.

5.      التدريبفيمجالتدريسالأحياءالدقيقة.

6.      تأهيلكوادربشريةفيمجالالأحياءالدقيقة.

 وصفالبرنامج :

يمنحهذا  البرنامجالطالب  درجةالدكتوراه  فيالأحياءالدقيقة ,

 لغةالدراسة :

تستخدماللغتانالعربية والانجليزية فيالدراسة , وتضمالدراسة ملخصين للدراسة باللغة العربية والانجليزية.

                       

منحدرجةالدكتوراةفيالأحياءالدقيقةبالبحث :

يمنحالمجلسالعلميلجامعةإفريقياالعالمية بناءعلىتوصية مجلسعمادةالدراساتالعليابالجامعة وتوصية لجنةالامتحانوالكليةدرجةالدكتوراة بعدالنجاحفيالبحثومناقشةالرسالة.